Ochrona danych osobowych zgodna z RODO
 

90% głuchych dzieci rodzi się w słyszących rodzinach. Gdy trafiają do szkoły w wieku 7 lat, najczęściej nie znają żadnego języka – nigdy już nie osiągną takiego poziomu, jak ich słyszący rówieśnicy. O potrzebie zmian w systemie edukacji głuchych w czwartek, 20 marca 2014 r., będzie mowa w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Głusi uczniowie kończąc szkołę ponadpodstawową nie opanowują umiejętności językowych na poziomie B1. W szkole nauczyciele są słyszący, w większości porozumiewają się z głuchymi, dziećmi za pośrednictwem mowy fonicznej lub systemu językowo-migowego, który stanowi odzwierciedlenie języka polskiego, nie zaś za pomocą naturalnego dla głuchych polskiego języka migowego. To tak, jakby 7-letnie dziecko w polskiej szkole uczyć matematyki, biologii albo geografii po francusku, nie ucząc go jednocześnie zasad posługiwania się tym językiem. Co więcej, nauczycielami bywają osoby, które w ogóle nie migają.

Głuche dzieci ze słyszących rodzin w szkole dla głuchych po raz pierwszy najczęściej stykają się z polskim językiem migowym, jednak jest to przyswajanie ograniczone i spóźnione wobec optymalnego okresu akwizycji językowej. Głuche dzieci nie rodzą się mniej inteligentne, niż te słyszące – ale do 7 roku życia nie uczą się żadnego języka. Nie są w stanie tego później nadrobić, skutkiem czego najczęściej edukowani są są do pracy w prostych zawodach wymagających pracy fizycznej, takich jak stolarz, ślusarz (mężczyźni), krawcowa, szwaczka (kobiety), a bariery językowe sprawiają, że 80% z nich, pomimo tego, że są całkowicie zdolni do pracy, jest bezrobotna.

Podczas konferencji zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Polski Związek Głuchych specjaliści przedstawią najefektywniejszy model edukacji głuchych, zgodny ze standardami wynikającymi z ratyfikowanej przez Polskę w 2012 r. Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. W konferencji weźmie udział duża liczba nauczycieli – szkoły dla głuchych chcą się zmienić, ale potrzebują do tego dobrych ram prawnych.

Konferencja będzie transmitowana online za pośrednictwem strony http://www.rpo.gov.pl z tłumaczeniem na polski język migowy.

Więcej informacji: http://www.rpo.gov.pl/pl/content/konferencja-edukacja-g%C5%82uchych-w-brpo