Ochrona danych osobowych zgodna z RODO
 

Protokół Polskiego Związku Głuchych I Ich Przyjaciół

Oddział Bydgoski 13.VII.1947r.

 

Protokół  1.organizacyjnego zebrania Polskiego ZwiązkuGłuchoniemych i Ich Przyjaciół

OddziałBydgoski odbytego dnia 13 lipca 1947 r. w Domu Drukarza w Bydgoszczy o godz.15:00

Obecnie:1. 74 Członków Towarzystwa Głuchoniemych w Bydgoszczy według. Listy obecnościwraz z dawnym zarządem. 

2.Delegat Zarządu Głównego PZG i P. z Warszawy ob. Dobrowolski Wiesław

3. 66osób według załączonej listy obecności z różnych miast Pomorza oraz zWarszazwy.

PrzewodniczyłKs. Proboszcz Fr. Hanelt – Kurator dla Głuch. Protokółowała Ż.Borucka.

Porządekobrad:

1.     Otwarciezebrania i powitanie obecnych.

2.     Przemówienieokolicznościowe

3.     SprawaOddziału PZG i P w Bydgoszczy

4.     WybórZarządu

5.     Wolnewnioski

Pkt 1.Ob. Sylwester kalina otworzył zebrania powitaniem obecnych . . .

            Ks. Fr. Hanelta proboszcz b.kuratora Głuch. W Bydgoszczy.

            Delegata PZG i P w WarszawyW.Dóbrowolskiego

            Prezesa Oddziału Grudziądz PZG i Pob. Otlewskiego.

Prezesemwygłosił przemówienie okolicznościowe. Na zakończenie 1min milczeniem pamięć zmarłych w czasie wojnygłuchoniemych.

Pkt.2.

            Ks. Hanelt w przemówieniempotwierdził potrzebę połaczenia się w jeden silny Związek Głuchoniemych ipopierał utworzenie Oddziału w Bydgoszczy.

            Delegat PZG i P Dóbrowolski objaśniłcele i zadania PZG i P.

Pkt.3.

            Ob. S. Kalina wrócił się dozebranych z zapytaniem czy wszyscy deklarują przystąpienie do PZG i P iutworzenie Oddziału Bydgoskiego, proponując przez głosowanie jawne. Wszyscyjedno głośnie głosowali za utworzeniem Oddziału Bydg. Ob. Kalina zapytywał, czysą członkowie przeciwni temu i prosił o głosowanie, nikt zebranych sprzeciwienie zgłosił. Wobec tego Wolne Zebranie przy jedno głośnie uchwaliło utworzenieOddziału Bydgoskiego PZG i P następiła przerwa 5 minutowa, w czasie któ®ej ks.Hanelt puścił zebranie proponując zastępstwo ob. Dóbrowolskiemu.

Pkt.4.

            Ob. S. Kalina zaproponował zebranymlistę kandydatów do nowego Zarządu w osobach

1.     S.Kalina – Prezes

2.     Słupski– wiceprezes

3.     Konatkowski– Skarbnik

4.     Borneka– Sekretarka

WalneZebranie jednogłośnie zatwierdziło wybór powyższego zarządu do Bygd. OddziałuPZG i P.

Następnieob. Kalina proponował wybór komisji rewizyjnej w osobach 1. Warda, 2.Waliszewski, 3. Brzozowski.

Pkt.5

            Ob. Kalina podkreślił Zarząduprósząc o Staranie się lokalu na świetlicę. Ob. Dócrowolski wyjaśnił że PZG i Pbędzie się starał o lokal dla Bydg. Oddziału.

            Ob. Malinowski interpelował oegzaminach mistrzowskich dla głuch. Ob. Dobrowolski odpowiedział że PZG i Pbędie się starał powyższe życzenia uwzględnię. 

Na temu zakończono zebranie.