Ochrona danych osobowych zgodna z RODO
 
2015-10-22

Regulamin konkursu fotograficznego

„Mój Świat Ciszy”


1. Konkurs organizowany jest przez Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Inowrocławiu pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Inowrocławskiego
2. Konkurs ma charakter otwarty dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością słuchową.
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów konkursu, współorganizatorów Akademii Jubileuszowej oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
6. Tematyka konkursu dotyczy spojrzenia osoby głuchej na otaczający ich świat.
7. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęć w formie cyfrowej.
8. Wymagania techniczne:
        -  pliki o minimalnej wielkości 5 milionów pikseli,
        -  fotografie zapisane w formacie JPG bez kompresji lub TIF,
        -  prace należy przesłać na płycie CD wraz z kartą zgłoszenia, na adres PZG Inowrocław ul. Dworcowa 31 lub zgłaszać osobiście
        - wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i pierwszą literą imienia autora (np: Kowalski_J). Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np. Jan Kowalski przysyła dwie fotografie zatytułowane: Kowalski_J_01, Kowalski_J02. Numer musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu.
9. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych PZG i Powiatu Inowrocławskiego, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.
10. Karty zgłoszenia i płyty ze zdjęciami w sztywnych opakowaniach należy nadsyłać lub składać osobiście do dnia15 sierpnia 2013 r. (decyduje data wpływu) w Polskim Związku Głuchch Dworcowa 31, 88-100 Inowrocław z dopiskiem: Mój Świat Ciszy
11. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
12. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie
13. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
14. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczania nagród odbędzie się podczas Akademii z okazji Jubileuszu 65-lecia Koła PZG w Inowrocłwiu w dniu 28 września 2013r. Werdykt Jury konkursu, powołanego przez Organizatorów jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
15. Patronat honorowy Starosta Inowrocławski uhonoruje laureatów konkursu ufundowanymi nagrodami rzeczowymi.
16. Wystawa pokonkursowa prac będzie miała miejsce w czasie trwania Akademii z okazji Jubileuszu 65-lecia Koła PZG w Inowrocłwiu
17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).
18. Więcej informacji na stronach www.pzg-bydgoszcz.manifo.com a także pod nr. 52 357 26 41


Pobierz pliki